ชื่อ - นามสกุล :นายดีถี วงศ์สวาสดิ์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการทำหน้ที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมือ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฯ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :