[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เว็บไซต์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
  
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
31 การศึกษาเปรียบเทียบ Back Fat ของแม่สุกรรอคลอดที่มีผลต่ออัตราการตายของลูกสุกรแรกคลอด( อ่าน : 218 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วีพี : นางสาวเมธิชา ชีวขุนคีรี, นายบุญนำ คุณงามพร้อม
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
32 การศึกษา ศึกษางานฟาร์มปศุสัตว์ ณ ประเทศเดนมาร์ก ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558( อ่าน : 209 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายนัฐชนนท์ กำปั่นทอง
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
33 สีของไข่แดงของนกกระทาที่แปรไปตามปริมาณของมะละกอสุกที่เสริมในอาหารนกกระทาไข่( อ่าน : 205 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายยุทธการ แก้วสุวรรณ, นายวรัญญู เยอแจ๊ะ
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
34 การศึกษาผลของการเสริมมะละกอสุกในอาหารนกกระทาไข่( อ่าน : 238 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายสุบรรณวัฒน์ อยู่คง, นายปียะพงศ์ ศรีวรรณ
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
35 ผลของการเสริมฟักข้าวในอาหารนกกระทาที่มีผลต่อสีของไข่แดง( อ่าน : 220 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นางสาวจันทร์จิรา ศรีนรากุล, นายเมธาสิทธิ์ สุขแดง
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
36 ศึกษาการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิ์ภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเพื่อโดยใช้หญ้าเนเปียร์ที่มีอายุแตกต่างกัน( อ่าน : 209 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายสมเกียรติ เลาลี, นายวีระศักดิ์ ภาวิโล
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
37 ศึกษาอัตราการแลกเนื้อของสุกรพันธุ์พื้นเมือง( อ่าน : 195 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายรังสรรค์ เซเพียว
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
38 ศึกษาอัตราการแลกเนื้อของไก่ไข่เพศผู้( อ่าน : 238 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายพูนศักดิ์ แจ่มใสพิมาณ, นายสมบูรณ์ ดาวบูรพา, นายสุขุม โศภิตอรุณ
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
39 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของสุกรสามสายเลือด( อ่าน : 202 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายปฏิรูป ดาราเรืองรอง, นายจงจิตร ราตรีวิมาณ
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
40 ศึกษาปริมาณการกินอาหารได้ต่อวันของสุกรขุนรุ่น( อ่าน : 199 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นางสาวนุธสุธิดา สูงพนา
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
41 ศึกษาเจริญเติบโตของไก่ไข่กระทง( อ่าน : 206 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายทรงพล ทรงอาจหาญ, นายวิธวัฒน์ กำหนดเขตคาม, นายสมพงษ์ มณีสายชล
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
42 ศึกษาเปอร์เซ็นต์การไข่ของไก่ไข่( อ่าน : 197 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายชวลิต ก้องไพรวัลย์, นายสุรพล นิธิพฤฒิกุลธร, นายเสาร์มล มานพชัย
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
43 ศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลในบ่อดิน( อ่าน : 194 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายธนะวิทย์ อ่วมเกิด, นายชุติพนธ์ คำตา, นางสาวพิมพาภรณ์ จาคสุขสกุล
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
44 ศึกษาต้นทุนในการเลี้ยงสุกรพื้นเมือง( อ่าน : 202 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายจีระวัฒน์ อมรไผ่นวล
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
45 ศึกษาเจริญเติบโตของสุกรพื้นเมือง( อ่าน : 217 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายจิรเมธ มาตุทาวงศ์
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
46 ศึกษาเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำระยะหนึ่งเดือน( อ่าน : 189 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายกิฤติศักดิ์ สภาพพนา, นายปฐม พิทักษ์ไพรเลิศ
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
47 ศึกษาเจริญเติบโตของไก่ไข่เพศผู้( อ่าน : 199 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : นายกตัญญู เป็งดี, นางสาวอัญชนา ใจนิยมไพร, นางสาวอาภาภรณ์ คงบุญลาภ
22/มี.ค./2559
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 < ไม่มี >
48 การศึกษาการเจริญเติมโตของปลาดุกรัสเซียในบ่อพลาสติก( อ่าน : 376 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายโชคชัย ไพรบัวเลิศ นายธีรชัย จิรมงคลจตุพร นายสมศักดิ์ สะอาดหญ้า
18/ธ.ค./2557
งานวิจัยนักเรียน ปีการศึกษา 2557 < ไม่มี >
49 ศึกษาการแตกข้อของหญ้าเนเปียร์( อ่าน : 482 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายหลวยกะปอ – นางสาวสุพัตรา เดชธรรมศรี นางสาวปรณี -
18/ธ.ค./2557
งานวิจัยนักเรียน ปีการศึกษา 2557 < ไม่มี >
50 การศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ที่ใช้ปุ๋ยจากมูลโค มูลสุกร และมูลไก่ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยยูเรีย( อ่าน : 381 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอุเทน หล้าเป็ง นางสาววรรณา รินคำ นายศักรินทร์ -
18/ธ.ค./2557
งานวิจัยนักเรียน ปีการศึกษา 2557 < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>